VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM (WHISTLEBLOWING)

Právní základ ochrany oznamovatelů

Na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, v platném znění a podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) zavedla společnost Etimos Human s.r.o., se sídlem Žukovského 888/2, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ: 283 80 436, spisová značka: C 137465 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Etimos Human s.r.o.“) vnitřní oznamovací systém, který je určen zaměstnancům a ostatním fyzickým osobám (viz dále), kteří se dozvěděli o protiprávním jednání. Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti.

Kdo může oznámení podat, komu náleží ochrana

Oznámení může podat fyzická osoba, která pro Etimos Human s.r.o., byť zprostředkovaně vykonává či vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost v souvislosti s níž oznámení podává nebo fyzická osoba, která byla nebo je se společností Etimos Human s.r.o. v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti v souvislosti s níž oznámení podává.

Osoba, která podává nebo činí ve vztahu ke společnosti Etimos Human s.r.o. oznámení, se považuje za oznamovatele, kromě oznámení od osoby, která pro společnost Etimos Human s.r.o. nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona (dále jen „oznamovatel“). Společnost Etimos Human s.r.o. tedy vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost Etimos Human s.r.o. nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Prací nebo jinou obdobnou činností se dle Zákona rozumí (ust. § 2 odst. 3 Zákona):

 • závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu (zaměstnání)
 • služba,
 • samostatná výdělečná činnost,
 • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 • výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
 • plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 • správa svěřenského fondu,
 • dobrovolnická činnost,
 • odborná praxe, stáž, nebo
 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost (ochrana náleží také uchazečům o práci nebo jinou obdobnou činnost).

Ochrana náleží rovněž i osobám, které jsou ve vztahu k oznamovatelům osobami blízkými, osobám, které poskytly pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti a dále osobám, které jsou s oznamovateli určitým způsobem spojeny zejména v pracovním kontextu (blíže viz ust. § 4 odst. 2 Zákona).

Kdy podat oznámení

Pokud má oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o protiprávním jednání jsou v době oznámení pravdivé. Oznamovatel jedná ve veřejném a nikoli vlastním zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Nelze podávat vědomě nepravdivá oznámení.

Poučení o vědomě nepravdivém oznámení
Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu do výše 50.000, - Kč.

Ten, kdo brání jinému v podání oznámení, se dopouští přestupku. Za takový přestupek lze uložit pokutu do 100.000, - Kč.

Jaké protiprávní jednání je možné oznámit a jaké informace musí oznámení obsahovat (ust. § 2 Zákona)

Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které:

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000, - Kč,
 • porušuje Zákon nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie, a to v oblasti:
  • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  • daně z příjmů právnických osob,
  • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • ochrany spotřebitele,
  • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  • ochrany životního prostředí,
  • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  • ochrany finančních zájmů Evropské unie (článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie), nebo
  • fungování vnitřního trhu (článek 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení musí dále obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě podle ust. § 10 Zákona známa.

Podle Zákona se za oznámení nepovažuje oznámení, které je učiněno anonymně. Oznámení učiněné anonymně se považuje za učiněné řádně až od okamžiku, kdy totožnost oznamovatele vyjde najevo. Do té doby bude oznámení pouze evidováno.

Kam oznámení podat

Oznamovatel může podat oznámení:

Jak podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Etimos Human s.r.o.

Oznamovatel je oprávněn podat oznámení písemně i ústně. K podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému může oznamovatel využít tyto možnosti podání:

 • elektronicky na e-mailovou adresou oznameni@etimoshuman.cz (do předmětu označit „NEOTEVÍRAT – whistleblowing – výhradně k rukám příslušné osoby“);
 • v listinné podobě v zalepené obálce na adresu: Etimos Human s.r.o., Žukovského 888/2, Ruzyně, 161 00 Praha 6 (s označením obálky „Etimos Human s.r.o., NEOTEVÍRAT – whistleblowing – výhradně k rukám příslušné osoby“);
 • v listinné podobě v zalepené obálce do poštovní schránky společnosti Etimos Human s.r.o. určené pro příjem listovních podání umístěné na adrese Žukovského 888/2, Ruzyně, 161 00 Praha 6 (s označením obálky „Etimos Human s.r.o., NEOTEVÍRAT – whistleblowing – výhradně k rukám příslušné osoby“);
 • telefonicky na telefonním čísle příslušné osoby: +420 233 554 555 v běžných pracovních dnech příslušné osoby od pondělí do čtvrtku od 8 hod. do 16 hod.
 • na žádost oznamovatele i osobně v kanceláři příslušné osoby společnosti Etimos Human s.r.o. nacházející se adrese Žukovského 888/2, Ruzyně, 161 00 Praha 6, a to nejlépe po předchozí telefonické nebo písemné dohodě (za účelem jistého zastižení příslušné osoby). Osobní oznámení je oznamovatel oprávněn učinit buď písemně, nebo ústně.

Příslušná osoba

Oznamovatel podává oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému výhradně určené příslušné osobě.
Osobou pověřenou vedením vnitřního oznamovacího systému, přijímáním a vyřizováním podání, a tedy příslušnou osobou, je u společnosti Etimos Human s.r.o.:

Silvia SLOSARČÍKOVÁ
Žukovského 888/2, Ruzyně, 161 00 Praha 6
Tel. kontakt: +420 233 554 555
E-mail: oznameni@etimoshuman.cz

Ochrana oznamovatele (ust. § 7 Zákona)

K oznámením učiněným prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti Etimos Human s.r.o. je umožněn přístup pouze příslušné osobě, která má povinnost vždy chránit identitu oznamovatele (mlčenlivost příslušné osoby). Totožnost oznamující osoby nesmí být, s výjimkou dle Zákona, sdělena bez jejího výslovného písemného souhlasu nikomu dalšímu. Povinnost zachovávat důvěrnost se netýká jen totožnosti oznamovatele, ale vztahuje se i na jakékoli další informace, z nichž by bylo možné přímo či nepřímo určit identitu oznamovatele.

Ochrana oznamovatele spočívá také v zákazu uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli včetně hrozby odvetných opatření nebo pokusů o ně. Zákon zakazuje uplatnit vůči oznamovateli či jiné chráněné osobě jakékoliv odvetné opatření (viz ust. § 4 Zákona). Je tedy zakázáno jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo jiné chráněné osobě dle Zákona může způsobit újmu.

Postup po učiněném oznámení (§ 12 Zákona)

Příslušná osoba má povinnost oznámení ve stanovené lhůtě zpracovat a o výsledku posouzení vždy vyrozumět oznamovatele.

Oznamovatel musí do 7 kalendářních dnů ode dne přijetí oznámení obdržet písemné vyrozumění o tom, že oznámení bylo přijato (výjimky viz ust. § 12 odst. 2 Zákona) a nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí oznámení je příslušná osoba povinna vyrozumět oznamovatele o tom, jakým způsobem bylo oznámení posouzeno. Lhůta na prošetření může být ve složitých případech dvakrát prodloužena o 30 dnů (celkem tedy na 90 dnů).

Od oznamovatele budou převzaty veškeré materiály (doklady, důkazy o protiprávním jednání, případně jejich kopie).

Po přijetí oznámení bude posouzena pravdivost a důvodnost podaného oznámení. Příslušná osoba je povinna za účelem vyhodnocení oznámení provést šetření v rozsahu nezbytném pro spolehlivé rozhodnutí, jak bude s oznámením v rámci vyhodnocení dále naloženo. V průběhu prošetřování příslušná osoba může požádat oznamovatele o objasnění sdělených informací nebo o poskytnutí dodatečných informací.

Bude-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné: příslušná osoba navrhne společnosti Etimos Human s.r.o., které se oznámení týká, opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.

Bude-li oznámení vyhodnoceno jako nedůvodné: příslušná osoba bez zbytečného odkladu o tomto písemně vyrozumí oznamovatele.

Etimos Human s.r.o.

Kontaktuje nás!

Pracovní a personální agentura Etimos Human s.r.o.
Adresa: Žukovského 888/2, Praha 6 - Ruzyně, 161 00
Tel.: +420 233 554 555
E-mail: info@etimoshuman.cz

© Copyright 2008-2024 Etimos Human, GDPR, Vnitřní oznamovací systém (WHISTLEBLOWING), stránky od DIAREK.cz